Katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

si Vás dovoluje pozvat na Kolokvium

„K vybraným rozhodnutím českých a zahraničních soudů v soukromoprávních věcech“,

které se bude konat dne 30. září 2011 v zasedací místnosti č. 117 (1. patro) v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Nám. Curieových 901/7, Praha 1

 

Na Kolokviu vystoupí po úvodním slovu Prof. JUDr. Stanislavy Černé, CSc. a Doc. JUDr. Stanislava Plívy, CSc. se svými příspěvky:

I. v oboru obchodního práva

JUDr. Petr Čech, LL.M. k tématu Právní účinky započtení

Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. k tématu Uznání závazku jako důsledek započtení

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. k tématu Promlčení a smluvní pokuta

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. k tématu Obsahový rámec zadávací dokumentace a technických specifikací veřejných zakázek ve světle rozhodovací praxe ÚOHS a SD EU

JUDr. Petr Liška, LL.M. k tématu Souběh funkcí v obchodních společnostech z pohledu českých soudů

Mgr. Jan Mikuláš k tématu Anonymita akcionáře a související otázky v české a zahraniční judikatuře

II. v oboru mezinárodního práva soukromého

JUDr. Jan Brodec, Ph.D., LL.M. k tématu Judikatura Soudního dvora Evropské unie a českých soudů k předpisům evropského mezinárodního práva soukromého

JUDr. Magdalena Pfeiffer k tématu Konec italského torpéda a další změny v návrhu revize nařízení č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

 

V Praze dne 15. června 2011

Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

vedoucí Katedry obchodního práva PF UK