Berner Graduiertenschule für Strafrechtswissenschaft

Zpráva o mezinárodním doktorandském semináři Berner Graduiertenschule für Strafrechtswissenschaft, Institut pro kriminologii a trestní právo Univerzity v Bernu,  2. až 6. března 2011.1 

Ve dnech 2. až 6. března 2011 se někteří doktorandi z katedry trestního práva a katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zúčastnili mezinárodního doktorandského semináře „Berner Graduiertenschule für Strafrechtswissenschaft“ pořádaného Institutem pro kriminologii a trestní právo Univerzity v Bernu ve fascinujícím prostředí horského střediska Lenk im Simmental ve švýcarských Alpách. Jmenovitě se semináře zúčastnili Mgr. Barilík, dr. Flášar, dr. Krupička, dr. Peterková a též autor této zprávy o konání a průběhu zmíněného semináře.

Konaný seminář byl plynulým vyústěním navázané spolupráce Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s Institutem pro kriminologii a trestní právo bernské univerzity, na základě které se dr. Bohuslav, dr. Krupička a dr. Peterková zúčastnili na podzim roku 2010 stáže v trvání jednoho měsíce na Institutu, kdy každý z jednotlivých doktorandů spolupracoval s význačnými kapacitami, jako jsou prof. Karl-Ludwig Kunz či prof. Gűnter Heine, kteří na Institutu působí.

Seminář měl charakter vědecko-společenské akce. Hlavní náplní všech zúčastněných bylo navázat badatelská přátelství s kolegy z ostatních zemí a fakult (kromě seminaristů z pořádající instituce se vědeckého setkání zúčastnili také doktorandi z Max-Planck Research School on Retaliation, Mediation and Punishment in Freiburg a hostující doktorandi z Japonska, Mongolska a Ruska), prezentovat své příspěvky a diskutovat o příspěvcích ostatních, avšak určitý důraz byl kladen i na společenskou stránku celé akce. Ze všech těchto pohledů lze seminář hodnotit velmi pozitivně. Všichni účastníci z české strany si důkladně procvičili svůj projev v anglickém jazyce, zpracovali kvalitní příspěvky, čímž zároveň přispěli k obsahu své disertační práce, a navázali cenné kontakty s významnými zahraničními učiteli a profesionály, které jsou nadále rozvíjeny. Tak např. dr. Peterková momentálně pobývá na ročním doktorském studiu v německém jazyce na Institutu pod vedením prof. Karla- Ludwiga Kunze, dále je plánována mezinárodní konference s účastí výše uvedených profesorů.

Na fotografii (zleva): Lukáš Bohuslav, prof. Kunz, Jiří Krupička, prof. Heine, Helena Peterková, prof. Albrecht, Petr Flášar

Na fotografii (zleva): Lukáš Bohuslav, prof. Kunz, Jiří Krupička, prof. Heine, Helena Peterková, prof. Albrecht, Petr Flášar

Na semináři přednesli doktorandi příspěvky týkající se převážně témat jejich disertačních prací: dr. Bohuslav přednesl příspěvek na téma „The Corporate Criminal Liability“, Mgr. Barilík prezentoval práci „Homemade explosives: Case studies, theory, research and prevention“, dr. Flášar vystupoval s projevem „Protection of the environment through criminal law“, dr. Krupička pak s referátem „Legal regulation of cyber-crime in the new Czech criminal code and its comparison with selected foreign countries“ a dr. Peterková vystoupila s prací na téma „End of life decisions and criminal liability of physicians“. Konference probíhala dvojjazyčně jak v němčině, tak v angličtině. Kvalita příspěvků, které byly koncipovány v rozsahu zhruba 30 minut, byla na poměrně značné úrovni. Každý jednotlivý příspěvek byl zakončen cca 20 minutovou diskusí, ve které jednak doktorandi, tak zejména profesoři ze Švýcarska a Německa projevili svoji vysokou odbornost. Předběžně je plánováno konání tohoto doktorandského semináře i v roce 2012, proto je zcela na místě doufat, že se uskuteční, a těšit se na něj.

JUDr. Lukáš Bohuslav

  1. Zpráva vznikla na základě finanční podpory grantového projektu GAUK č. 41610 Trestní odpovědnost právnických osob.