Články

Články od Ivana Gážiová

Medzinárodné nástroje boja proti korupcii

Korupcia predstavuje vážnu hrozbu pre stabilitu demokratických inštitúcií a fungovanie trhovej ekonomiky. Jej dôsledky majú široké dopady a vedú k celkovému morálnemu, kultúrnemu a hospodárskemu úpadku krajiny. Ohrozuje i právny štát, demokraciu a ľudské práva, ďalej podkopáva dobrú vládu, slušnosť a sociálnu spravodlivosť, narúša a deformuje vnútroštátnu aj medzinárodnú hospodársku súťaž a bráni hospodárskemu rozvoju. Korupcia sa navyše neodmysliteľne spája so zvyšovaním cien, štátnym dlhom, znižovaním kvality tovarov a celkovou neefektívnosťou fungovania trhu. Možno ju vnímať na niekoľkých úrovniach; na úrovni vnútroštátnej, na úrovni miestnej správy a na medzinárodnej úrovni.
Tento príspevok sa venuje protikorupčným opatreniam zavedeným na medzinárodnej úrovni.