Články

Články od Ignác Antonín Hrdina

Právo v Čechách ve Šporkově době: stručný pohled do českého práva v období barokního absolutismu

V době, kdy žil František Antonín Špork (1662 – 1738), tedy v době tzv. barokního absolutismu, fungovalo právo nikoli striktně na teritoriálním principu, nýbrž záleželo na příslušnosti k určitému stavu. Šlechta se spravovala právem zemským čili šlechtickým („ústavním“), obyvatelé měst právem městským (tedy především tzv. Koldínovým zákoníkem), katolická církev a její příslušníci právem kanonickým a konečně poddaní právem vrchnostenským. Špork jakožto říšský hrabě přicházel ve svých soudních procesech do styku především s právem zemským, reprezentovaným Obnoveným zřízením zemským z roku 1627. Zadostiučinění spravedlnosti ovšem záviselo nejen na úrovni tohoto práva samého, nýbrž i na kvalitě jeho aplikace Větším zemským soudem a ostatními justičními orgány v Českém království resp. (v odvolacím stupni) Českou dvorskou kanceláří ve Vídni. A právě v této aplikaci práva, zatížené korupcí soudců a vychytralostí advokátů, Špork spatřoval jádro vší nespravedlnosti.

Karel Jaromír Erben – právník a právní historik

Karel Jaromír Erben je veřejnosti pochopitelně znám jako spisovatel. Ještě se tak alespoň mezi právníky ví, že na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě vystudoval práva. Málo je však známo, že se při své profesi archiváře právem také zabýval a vydal významnou sbírku jeho pramenů.