Články

Články od Romana Červienková

Trestnoprávne aspekty diváckeho násilia

Článok sa zaoberá negatívnym fenoménom diváckeho násilia. Cieľom je objasniť faktory, ktoré vyvolávajú násilné prejavy počas športových podujatí a analyzovať možné opatrenia na jeho odstránenie. V druhej časti sa článok venuje pomerne novej právnej úprave postihu diváckeho násilia na Slovensku a vyberá najzaujímavejšie inštitúty v oblasti trestného práva, ktoré so sebou táto nová úprava priniesla.

Negatívny vplyv športových úrazov na spoločnosť

Článok sa zaoberá agresívnym správaním športovcov, ku ktorému dochádza počas športového zápasu a ponúka jednu z najznámejších typológii násilia na športovom poli. Zaoberá sa príčinami rozmachu športového násilia v súčasnosti. Na záver venuje pozornosť konkrétnym nepriaznivým dopadom násilného správania na športovcov, bežných divákov, či začínajúce talenty.