Články

Články od Dalibor Šelleng

K otázce přičitatelnosti trestného činu právnické osobě

Následující článek se věnuje analýze institutu přičitatelnosti trestného činu jakožto jedné ze základních otázek trestní odpovědnosti právnických osob. Jeho obsahem je zejména pohled na současnou právní úpravu z hlediska možných budoucích aplikačních problémů a dopadů na život korporace.