Časopis Všehrd

Časopis spolku českých právníků Všehrd navazuje na historickou tradici apolitického vědeckého periodika. Je zaměřen na právní sektor a celou oblast práva soukromého i veřejného.

Stránky spolku Všehrd
Aktuální

O podstatě dluhů z podnikání v kontextu společného jmění manželů

  Při vypořádání společného jmění manželů, z nichž jeden je podnikatel, dochází ke střetu zájmu manželů a věřitelů. Jak zajistit rovnováhu v ochraně jejich práv? Otázky úpravy rodinných vztahů mají velmi důležitý význam. Vztahy mezi manžely nejsou jenom vnitřní, rodinné záležitosti, ale týkají se i třetích osob, například věřitelů. Při rozvodu se většina rodin setkává s problémy vypořádání […]

LSD: SaLáska na první poslech

V podhoubí studentské šuškandy daří se často legendám, které mají se skutečností jen pramálo společného. Mýty tam vydrží přežívat sezóny a sezóny, neživoří jen, ale bytní, bohatě plodí a pouští další šlahouny. Možná to byl důvod mého skepticismu, když jsem prvně zaslechla o bájemi opředené, samými superlativy věnčené Letní škole katedry dějin státu a práva, […]

Niekoľko úvah k odmeňovaniu duchovných – II. část

Súčasná právna úprava odmeňovania duchovných Základ v súčasnej úpravy odmeňovania duchovných predstavuje stále platný, aj keď viac krát novelizovaný, zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Na základe tohto zákona duchovným poskytuje odmenu ich zamestnávateľ – príslušná cirkev alebo náboženská spoločnosť 1, finančné prostriedky na platy […]

Další

Niekoľko úvah k odmeňovaniu duchovných – I. část

Úvod Často diskutovanou otázkou súčasnosti je problematika financovania cirkví a s tým spojeného odmeňovania duchovných. Aj keď sa Slovenská republika neviaže k žiadnej ideológii alebo náboženstvu, svojim občanom poskytuje veľmi dobré podmienky na šírenie slobody vierovyznania a náboženskej slobody.1 Za týmto účelom štát poskytuje registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam podporu pri vý­kone ich náboženskej a všeobecne prospešnej činnosti, garantuje […]

SLEDOVANIE OSÔB A VECÍ V SLOVENSKOM TRESTNOM PRÁVE PROCESNOM

Úvod   Prvým spomedzi prostriedkov operatívno-pátracej činnosti, ktorý je upravený v Piatej hlave zákona č. 301/2005 Z. z., Trestného poriadku (ďalej len „Trestný poriadok“ alebo „TP“), je sledovanie osôb a vecí. Operatívno-pátracie prostriedky predstavujú súhrn opatrení policajných orgánov uskutočňovaných podľa Trestného poriadku a v súlade s ďalšími predpismi, ktorých účelom je predchádzanie, odhaľovanie a objasňovanie trestnej činnosti, ako aj pátranie po […]

Napsáno k 300. výročí narození Marie Terezie

Děje se 7. listopadu L.P. 1780. V krásně zdobené komnatě sedí v pohodlné křesle značně silná Marie Terezie oděna jako obvykle v černém, jak se oblékala od smrti svého manžela Františka Štěpána v roce 1765. Naproti ní usedla její nejstarší dcera Marie Anna, kterou Marie Terezie nazývala od jejího dětství Marianna, oblečena v prostém šatu […]

Vliv § 2950 zákona č. 89/2012 Sb. na odpovědnost advokátů za způsobenou škodu – část II.

Pod pojmem odborník si lze představit mnoho rozličných konkrétních osob, občanský zákoník je nám při objasnění tohoto pojmu nápomocen svým § 5 odstavcem prvním, byť, jak je to pro nový občanský zákoník příznačné, je k uchopení jeho obsahu třeba jisté dávky fantazie. Odborník by tak měl být prostě schopen „jednat se znalostí a pečlivostí, která je s […]

Vliv § 2950 zákona č. 89/2012 Sb. na odpovědnost advokátů za způsobenou škodu – část I.

Nebude jistě nikterak překvapivým a objevným sdělením, že zákon č. 89/2012 Sb., (tzv. „nový“) občanský zákoník výrazným způsobem promluvil do značného množství právních situací. Takto by totiž mohla začínat jakákoliv práce tohoto předpisu se týkající, přičemž by takovýto úvod nebyl nikterak nepravdivým. I já ve svém článku podlehnu tomuto módnímu trendu a zpracuji téma, které […]

Ohlédnutí: Vyprodaný Obecní dům opět hostil Ples právníků

V sobotu 25. 2. znovu zaplnil Obecní dům tradiční ples právnické obce, pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Ples právníků se již třetím rokem koná právě v Obecním domě a opět pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslavem Sobotkou. Večer plný tance a hudebních vystoupení představil další úspěšný ročník tradice sahající až […]

Migračná kríza a možnosti prevencie trestných činov extrémizmu

Migračná kríza je jedným z najpálčivejších politických problémov súčasnosti. Podpísali sa pod ňu najmä vyše päť rokov trvajúca vojna v Sýrií, ale aj chudoba v niektorých krajinách tretieho sveta poznačených vojnou či nestabilnými pomermi. Pri riešení migračnej krízy Stredný východ nemôže byť považovaný za takpovediac tradičnú vojnovú zónu, pretože je to miesto na tomto svete, ktoré má bohaté kultúrne […]