Články

Články v rubrice Občanské právo

Směna, nebo dar jako základ soukromoprávních vztahů?

Příspěvek se vrací k tématu (a)synallagmatu v soukromém právu, publikovanému v časopisu Všehrd v dubnu 2014. Zatímco předchozí článek se zabývá především analýzou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zkoumá, zda je kodex budován z hlediska principu reciprocity v jím regulovaných vztazích na definovatelných východiscích, tento příspěvek navazuje na podklady a závěry předchozího a usiluje hledat zakotvení podstaty společenských vztahů regulovaných soukromým právem na principu směny či daru v širším, mezioborovém a genetickém pohledu.

Trestnoprávne aspekty diváckeho násilia

Článok sa zaoberá negatívnym fenoménom diváckeho násilia. Cieľom je objasniť faktory, ktoré vyvolávajú násilné prejavy počas športových podujatí a analyzovať možné opatrenia na jeho odstránenie. V druhej časti sa článok venuje pomerne novej právnej úprave postihu diváckeho násilia na Slovensku a vyberá najzaujímavejšie inštitúty v oblasti trestného práva, ktoré so sebou táto nová úprava priniesla.

Smluvní pokuta ve spotřebitelských smlouvách o finančních službách

Smluvní pokuta se řadí mezi právní instituty, jimiž lze zajistit plnění závazku. Má sankční charakter, neboť subjekty, které poruší smluvní povinnost, stíhá nepříznivým následkem v podobě vzniku další povinnosti zaplatit. V posledním období vyvstala do popředí otázka smluvní pokuty sjednané ve spotřebitelských smlouvách.

Soukromoprávní delikty v přepravě zboží

Všeobecný obchodní zákoník z roku 1863 přinesl jako první právní předpis v našich zemích kodifikaci smluv v oblasti přepravy. Právní zakotvení přepravněprávních vztahů s sebou však přineslo řadu aplikačních problémů a nové formy deliktů, kterých se dopouštěli dopravci a přepravci.

Malá úvaha o (ne)existenci předkupního práva vlastníka jednotky k pozemku

Tento článek se zabývá otázkou, zda v těch případech, kdy vzniklo vlastnictví jednotek, resp. bytové spoluvlastnictví ve stavbě, která není součástí pozemku, existuje zákonné předkupní právo k jednotce a pozemku podle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Problém postoupení smlouvy rubopisem a návrh řešení

Většina z nás si rubopis do nedávna spojovala s převody směnek, občanský zákoník rubopis spojil obecně se smlouvami. Jedinou podmínkou je uzavřít smlouvu na řad.

Řízení o osvojení zletilého

Osvojení patří mezi instituty, jehož obsah nový civilní kodex a na něj navazující zákon o zvláštních řízeních soudních zásadním způsobem pozměnily. Cílem následujícího článku je kritické vyhodnocení té části normativní úpravy osvojení, která se týká osvojení zletilého. Článek se zaměřuje na procesní aspekty osvojení zletilého, které pokládám za problematické.

Rozhovor: Mgr. David Koncz, prezident exekutorské komory

Mgr. David Koncz vystudoval Fakultu právnickou v Plzni, kde patřil mezi první, kteří na této fakultě mohli studovat. Promoval v roce 1998 a následně vstoupil do advokacie jako koncipient. Po vykonání advokátských zkoušek se stal soudním exekutorem v Chebu.

Rozumnost jako standard a jako ekvitní zásada soukromého práva

V novém občanském zákoníku se objevil na více místech výraz rozumnost. Vpád této nové či nově formulované kategorie do legislativní civilistické terminologie, která s ní dosud nepracovala, je spojen s potřebou ji vymezit obsahově, rozsahově i funkcionálně, resp. systematicky.[1. Pojem rozumnost je předmětem zájmu evropských projektů závazkového práva (PECL, DCFR aj.) a odborně zpracován v celé řadě odborných publikací.

Manželství očima císaře Justiniána a nového občanského zákoníku

Manželství se dnes stalo rutinní záležitostí, kdy původ institutu je již pojmem zastřeným minulostí. Nicméně, stejně jako nový občanský zákoník, ani Řím nepostavili za den, a proto je předčasná kritika nemístná.

Starší články Novější články