Články

Články v rubrice Správní právo

Několik poznámek k problematice hrubě urážlivého podání ve správním řízení

Správní právo procesní bývá poměrně často považováno za nezajímavou, resp. nudnou součást práva, a to přesto, že tvoří jeho klíčovou část, neboť právě skrze procesní předpisy je regulován proces vymáhání dodržování jednotlivých hmotněprávních norem regulujících celou řadu oblastí lidského jednání.

Několik poznámek k listinné podobě protokolu podle § 18 zákona č. 500/2004 Sb.

Právo jako jeden z mnoha systému regulujících společnost a procesy v ní probíhající nemůže být ze své podstaty rigidním systémem žijícím svým životem a nereflektujícím dynamiku vývoje společnosti, kterou má naopak regulovat. Jednou z oblastí, jejíž postupný vývoj musí právo reflektovat, je i dynamický technologický vývoj. V praxi pak mohou nastávat – a zákonitě také nastávají – situace, kdy technologický vývoj předstihne vývoj právní úpravy, která jej již jen zpětně reflektuje.

Zpráva z „Financování zdravotnictví ve světle zdravotnické reformy“

Dne 17. 4. 2012 proběhla v jedné z přednáškových místností v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy panelová diskuze na téma „Financování zdravotnictví ve světle zdravotnické reformy.“

Právo domáhat se neplatnosti smluv uzavřených obcí či krajem

Ustálená judikatura Nejvyššího soudu v současné době neumožňuje občanům územních samosprávných celků domáhat se neplatnosti smluv, u kterých je smluvní stranou ta obec nebo kraj…

Financování vysokého školství de lege ferenda

Otázka zavedení školného je, byla a vždy bude velice diskutabilní téma, což potvrzuje minulost i současnost.