Články

Články na téma Filosofie

Úvaha o lidských povinnostech

Předložený příspěvek má za cíl povzbudit čtenáře k zamyšlení nad lidskými povinnostmi a nejen k zamyšlení.

Morální myšlení bez morálních pravd II.

V minulé kapitole jsme zatím jen naznačili, že morální tvrzení, resp. soudy, nemají deskriptivní povahu, alespoň ne ve smyslu běžných empirických výroků. Řeknu-li např. o misce, která zrovna leží na stole přede mnou, že je z porcelánu, tak prostě popisuji tento předmět. Zcela neosobně konstatuji, že má určitou vlastnost, totiž vlastnost být z porcelánu. Ale co když třeba řeknu, že nevěra je nemorální?

Směna, nebo dar jako základ soukromoprávních vztahů?

Příspěvek se vrací k tématu (a)synallagmatu v soukromém právu, publikovanému v časopisu Všehrd v dubnu 2014. Zatímco předchozí článek se zabývá především analýzou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zkoumá, zda je kodex budován z hlediska principu reciprocity v jím regulovaných vztazích na definovatelných východiscích, tento příspěvek navazuje na podklady a závěry předchozího a usiluje hledat zakotvení podstaty společenských vztahů regulovaných soukromým právem na principu směny či daru v širším, mezioborovém a genetickém pohledu.

Apokryf o bohatství a chudobě

Profesor Marek Oliverius seděl ve své fakultní pracovně a měl před sebou jeden svitek. Získal jej od svého kolegy, který svitek objevil ve starém domě na půdě. Profesor jej vzal do ruky a téměř nábožně jej rozvinul. A toto tam bylo psáno…

Morální myšlení bez morálních pravd I.

Lidské jednání lze uvažovat ze dvou pozic, kauzální a normativní. Určité jednání můžeme vysvětlit nějakými psychologickými příčinami, které ho způsobily, nebo ho můžeme ospravedlnit nějakými normativními důvody. Vlastně se jedná o dva druhy otázky: Proč? První otázkou se ptáme, jaký kauzální mechanismus způsobil, že myslíme a jednáme právě takto. Druhá otázka se pak zaměřuje na to, zda lze naše jednání rozumně obhájit, schvalovat a prosazovat jako správné.

Sekulární aspekty islámského práva

Článek se zabývá některými aspekty islámského práva. Islámská právní kultura je velmi specifická především z pohledu pramenů práva. Nicméně i v tomto právním systému se setkáme s mechanismy, které jsou typické pro sekulární právní systémy.

Zamyšlení: Vliv změn kulturně-společenského prostředí na výkon špičkových profesí

Od 60. let minulého století jsme svědky neustálého rozšiřování vzdělávacích příležitostí na vysokoškolské úrovni, mj. i cestou umožňování studia absolventům škol ne-gymnaziálního typu.

Idea odumírání práva v teorii Jevgenije Pašukanise

20. léta byla v Sovětském svazu pro právní teorii dobou plodnou. Ve srovnání s válečným komunismem uvolněné politické i ekonomické poměry umožnily vznik hned několika koncepcí ohledně budoucího právního směřování mladého státu. Idea odumírání práva hrála mezi teoretiky stěžejní roli, přístupy k ní se však radikálně lišily. Obecně můžeme říci, že díla „klasiků“ právníkům neskýtala […]

O výchově ke spravedlnosti skrze filmy

Spravedlnost je regulativní ideou formující dobré lidské vztahy, stát a právo. Cit pro spravedlnost lze možná probudit v každém člověku. Jedním z podnětů mohou být i filmy s právní tematikou.

O vztahu teorie práva k jiným právním odvětvím

Jednotlivá právní odvětví jsou jako žebřík, který musíme odkopnout poté, co po něm vyšplháme. Musí být překonána, abychom viděli právo správně.

Starší články