Články

Články na téma komanditní společnost

Komanditní společnost jako forma investičního fondu

Dne 19. 8. 2013 nabyl účinnosti nový zákon se „staronovým názvem“, tedy zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), který nahradil dosavadní úpravu zákona o kolektivním investování.