Články

Články na téma NOZ

O podstatě dluhů z podnikání v kontextu společného jmění manželů

  Při vypořádání společného jmění manželů, z nichž jeden je podnikatel, dochází ke střetu zájmu manželů a věřitelů. Jak zajistit rovnováhu v ochraně jejich práv? Otázky úpravy rodinných vztahů mají velmi důležitý význam. Vztahy mezi manžely nejsou jenom vnitřní, rodinné záležitosti, ale týkají se i třetích osob, například věřitelů. Při rozvodu se většina rodin setkává s problémy vypořádání […]

Nové dědické právo a jeho inspirační zdroje

Jako hlavní inspirační zdroj nového občanského zákoníku bývá uváděna meziválečná rekodifikace soukromého práva. Článek se snaží ukázat, do jaké míry se v oblasti dědického práva na prvorepublikové vzory skutečně navázalo.

Smluvní pokuta ve spotřebitelských smlouvách o finančních službách

Smluvní pokuta se řadí mezi právní instituty, jimiž lze zajistit plnění závazku. Má sankční charakter, neboť subjekty, které poruší smluvní povinnost, stíhá nepříznivým následkem v podobě vzniku další povinnosti zaplatit. V posledním období vyvstala do popředí otázka smluvní pokuty sjednané ve spotřebitelských smlouvách.

Manželství očima císaře Justiniána a nového občanského zákoníku

Manželství se dnes stalo rutinní záležitostí, kdy původ institutu je již pojmem zastřeným minulostí. Nicméně, stejně jako nový občanský zákoník, ani Řím nepostavili za den, a proto je předčasná kritika nemístná.

Římské právo a nový občanský zákoník I.: Věci a jejich dělení

Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna tohoto roku, je a nepochybně ještě dlouhou dobu bude, předmětem mnoha diskusí, má své vášnivé obhájce i zatvrzelé kritiky. Zároveň se jedná o nesmírně vděčnou materii jako téma odborných i populárně zaměřených studií.

(A)synallagma a nový občanský zákoník

Nový český občanský zákoník – pod praporem deklarované diskontinuity jako jednoho z hlavních východisek, na nichž je budován – vnesl do českého občanského práva řadu systémových i institucionálních změn. Jedna z významných změn, která zasáhla jak podobu systému závazkového práva, tak jednotlivé jeho instituty, se týká jednoho ze základních členění závazkových vztahů na oboustranně zavazující či vzájemné (též úplatné či synallagmatické) a jednostranně zavazující (bezúplatné či asynallagmatické).

Daňové povinnosti veřejně prospěšných poplatníků

1. K pojmu neziskový či veřejně prospěšný subjekt v daňových zákonech Finanční krize zasáhla do všech oblastí fungování státu a společnosti a výjimkou není ani tzv. neziskový sektor, který je svým způsobem závislý jak na sektoru státním, tak podnikatelském. Daně jsou svou podstatou instrumentem ekonomickým a finanční krize a její projevy jsou s nimi úzce […]

Odvrácená strana svěřenského fondu

Svěřenský fond patří mezi jednu z novinek v občanském zákoníku. Ve spojení s nulovou dědickou daní se může snadno stát formou zatajování majetku nejen pro rezidenty ČR.

Budeme odcházet na výměnek jako za starých časů?

Nový občanský zákoník se v rámci rozšiřování rámce upravované právní materie rozvzpomněl i na z části pozapomenutý institut, který může být prostředkem poklidného uspořádání mezilidských vztahů, ale naopak i zdrojem nekončících svárů. Jedná se o tzv. výměnek. Ano, uvažujete správně, slovo výměnek je skutečně odvozeno od starého českého výrazu vymieniti neboli vymiňovati, které znamenalo vyjmouti či vyjímati. Pojďme se společně podívat, co za tímto tajuplným označením vlastně stojí.