Články

Články na téma Občanské právo

O podstatě dluhů z podnikání v kontextu společného jmění manželů

  Při vypořádání společného jmění manželů, z nichž jeden je podnikatel, dochází ke střetu zájmu manželů a věřitelů. Jak zajistit rovnováhu v ochraně jejich práv? Otázky úpravy rodinných vztahů mají velmi důležitý význam. Vztahy mezi manžely nejsou jenom vnitřní, rodinné záležitosti, ale týkají se i třetích osob, například věřitelů. Při rozvodu se většina rodin setkává s problémy vypořádání […]

Nové dědické právo a jeho inspirační zdroje

Jako hlavní inspirační zdroj nového občanského zákoníku bývá uváděna meziválečná rekodifikace soukromého práva. Článek se snaží ukázat, do jaké míry se v oblasti dědického práva na prvorepublikové vzory skutečně navázalo.

Každá velká série začíná čtyřkou

Napsat právnický bestseller může být zdánlivě nesplnitelným snem nejednoho studenta práv. A přitom někdy stačí opravdu málo a sen se může velmi snadno stát skutečností. Tři absolventi naší fakulty, autoři výjimečné právnické učebnice, o tom ostatně mají co vyprávět.

Směna, nebo dar jako základ soukromoprávních vztahů?

Příspěvek se vrací k tématu (a)synallagmatu v soukromém právu, publikovanému v časopisu Všehrd v dubnu 2014. Zatímco předchozí článek se zabývá především analýzou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zkoumá, zda je kodex budován z hlediska principu reciprocity v jím regulovaných vztazích na definovatelných východiscích, tento příspěvek navazuje na podklady a závěry předchozího a usiluje hledat zakotvení podstaty společenských vztahů regulovaných soukromým právem na principu směny či daru v širším, mezioborovém a genetickém pohledu.

Trestnoprávne aspekty diváckeho násilia

Článok sa zaoberá negatívnym fenoménom diváckeho násilia. Cieľom je objasniť faktory, ktoré vyvolávajú násilné prejavy počas športových podujatí a analyzovať možné opatrenia na jeho odstránenie. V druhej časti sa článok venuje pomerne novej právnej úprave postihu diváckeho násilia na Slovensku a vyberá najzaujímavejšie inštitúty v oblasti trestného práva, ktoré so sebou táto nová úprava priniesla.

Smluvní pokuta ve spotřebitelských smlouvách o finančních službách

Smluvní pokuta se řadí mezi právní instituty, jimiž lze zajistit plnění závazku. Má sankční charakter, neboť subjekty, které poruší smluvní povinnost, stíhá nepříznivým následkem v podobě vzniku další povinnosti zaplatit. V posledním období vyvstala do popředí otázka smluvní pokuty sjednané ve spotřebitelských smlouvách.

Malá úvaha o (ne)existenci předkupního práva vlastníka jednotky k pozemku

Tento článek se zabývá otázkou, zda v těch případech, kdy vzniklo vlastnictví jednotek, resp. bytové spoluvlastnictví ve stavbě, která není součástí pozemku, existuje zákonné předkupní právo k jednotce a pozemku podle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Problém postoupení smlouvy rubopisem a návrh řešení

Většina z nás si rubopis do nedávna spojovala s převody směnek, občanský zákoník rubopis spojil obecně se smlouvami. Jedinou podmínkou je uzavřít smlouvu na řad.

Řízení o osvojení zletilého

Osvojení patří mezi instituty, jehož obsah nový civilní kodex a na něj navazující zákon o zvláštních řízeních soudních zásadním způsobem pozměnily. Cílem následujícího článku je kritické vyhodnocení té části normativní úpravy osvojení, která se týká osvojení zletilého. Článek se zaměřuje na procesní aspekty osvojení zletilého, které pokládám za problematické.

Rozumnost jako standard a jako ekvitní zásada soukromého práva

V novém občanském zákoníku se objevil na více místech výraz rozumnost. Vpád této nové či nově formulované kategorie do legislativní civilistické terminologie, která s ní dosud nepracovala, je spojen s potřebou ji vymezit obsahově, rozsahově i funkcionálně, resp. systematicky.[1. Pojem rozumnost je předmětem zájmu evropských projektů závazkového práva (PECL, DCFR aj.) a odborně zpracován v celé řadě odborných publikací.

Starší články