Články

Články na téma Obchodní právo

O podstatě dluhů z podnikání v kontextu společného jmění manželů

  Při vypořádání společného jmění manželů, z nichž jeden je podnikatel, dochází ke střetu zájmu manželů a věřitelů. Jak zajistit rovnováhu v ochraně jejich práv? Otázky úpravy rodinných vztahů mají velmi důležitý význam. Vztahy mezi manžely nejsou jenom vnitřní, rodinné záležitosti, ale týkají se i třetích osob, například věřitelů. Při rozvodu se většina rodin setkává s problémy vypořádání […]

Každá velká série začíná čtyřkou

Napsat právnický bestseller může být zdánlivě nesplnitelným snem nejednoho studenta práv. A přitom někdy stačí opravdu málo a sen se může velmi snadno stát skutečností. Tři absolventi naší fakulty, autoři výjimečné právnické učebnice, o tom ostatně mají co vyprávět.

Soukromoprávní delikty v přepravě zboží

Všeobecný obchodní zákoník z roku 1863 přinesl jako první právní předpis v našich zemích kodifikaci smluv v oblasti přepravy. Právní zakotvení přepravněprávních vztahů s sebou však přineslo řadu aplikačních problémů a nové formy deliktů, kterých se dopouštěli dopravci a přepravci.

Problém postoupení smlouvy rubopisem a návrh řešení

Většina z nás si rubopis do nedávna spojovala s převody směnek, občanský zákoník rubopis spojil obecně se smlouvami. Jedinou podmínkou je uzavřít smlouvu na řad.

Monistický systém správy akciové společnosti

Jednou z největších novinek, kterou přináší rekodifikace českého práva obchodních společností je možnost zvolit si systém vnitřní správy akciové společnosti. Vyjma tradičního dualistického modelu s představenstvem a dozorčí radou mají podnikatelé nově možnost zvolit si pro svou akciovou společnost model monistický se správní radou a statutárním ředitelem. Tak jako v případě jiných právních transplantátů, které rekodifikace soukromého práva přináší, však české provedení leckdy pokulhává za svým vzorem zahraniční provenience.

Odpovědnost za vady díla

Článek se zaměřuje na rozbor platné obchodněprávní úpravy odpovědnosti za vady díla a jejího vztahu ke splnění závazku zhotovitele provést dílo a dále na některé změny a úskalí právní úpravy, které by mohla přinést připravovaná rekodifikace soukromého práva.

Společnosti v mezinárodním právu soukromém I

Předkládaná práce se zabývá problematikou obchodních společností ve vztazích s mezinárodním prvkem. Přestože s touto matérií přicházíme denně do styku, není v české literatuře zdaleka tak reflektována…

Právní aspekty derivátů

Právníkům jakoby se do vymezování podstaty derivátů nechtělo. Následující příspěvek si klade za cíl alespoň částečně poodhalit právní aspekty těchto významných instrumentů finančního trhu.