Články

Články na téma Odpovědnost

Vliv § 2950 zákona č. 89/2012 Sb. na odpovědnost advokátů za způsobenou škodu – část I.

Nebude jistě nikterak překvapivým a objevným sdělením, že zákon č. 89/2012 Sb., (tzv. „nový“) občanský zákoník výrazným způsobem promluvil do značného množství právních situací. Takto by totiž mohla začínat jakákoliv práce tohoto předpisu se týkající, přičemž by takovýto úvod nebyl nikterak nepravdivým. I já ve svém článku podlehnu tomuto módnímu trendu a zpracuji téma, které […]

K otázce přičitatelnosti trestného činu právnické osobě

Následující článek se věnuje analýze institutu přičitatelnosti trestného činu jakožto jedné ze základních otázek trestní odpovědnosti právnických osob. Jeho obsahem je zejména pohled na současnou právní úpravu z hlediska možných budoucích aplikačních problémů a dopadů na život korporace.

Odpovědnost za vady díla

Článek se zaměřuje na rozbor platné obchodněprávní úpravy odpovědnosti za vady díla a jejího vztahu ke splnění závazku zhotovitele provést dílo a dále na některé změny a úskalí právní úpravy, které by mohla přinést připravovaná rekodifikace soukromého práva.

Smluvní pokuta v kontextu podnikových transakcí

Smluvní pokuta je jedním z nejčastějších zajišťovacích institutů v soukromém právu. Její nespornou výhodou je fakt, že má nejenom zajišťovací, ale i sankční a uhrazovací funkci.

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnosti právnických osob – v současné době jedno z nejkontroverznějších témat teorie trestního práva. Jaké jsou argumenty pro a proti? Jaké jsou možnosti řešení?