Články

Články na téma Trestní právo

Zavinenie pri pokuse trestného činu

  Úvod Trestný zákon postihuje, a to legitímne, aj také konania, ktoré nedospejú k „plnému“ naplneniu všetkých znakov predpokladaných tou – ktorou skutkovou podstatou dokonaného trestného činu. Dôvodom je ich závažnosť súvisiaca s výraznou pravdepodobnosťou bezprostredného dotknutia chránených hodnôt, ktoré neradno nechať nepovšimnuté. Skutok, pri ktorom páchateľ z rozmanitých príčin celý rozsah svojho zamýšľaného podujatia […]

Mezinárodní trestní soud – od historie až k přijetí jeho Statutu

Mezinárodní trestní soud (ICC) je velmi důležitým instrumentem, nezávislým soudním (trestním) orgánem s univerzálním dosahem, který reflektuje současné trendy mezinárodního trestního práva. Ve Statutu Mezinárodního trestního soudu je zjevná koexistence specifické pozice jednotlivce v systému mezinárodního práva, která se průběžně formovala. Autorka článku akcentuje problematiku Soudu od jeho historie až po přijetí Statutu včetně jeho stručné charakteristiky a revize v Kampale.

Trestnoprávne aspekty diváckeho násilia

Článok sa zaoberá negatívnym fenoménom diváckeho násilia. Cieľom je objasniť faktory, ktoré vyvolávajú násilné prejavy počas športových podujatí a analyzovať možné opatrenia na jeho odstránenie. V druhej časti sa článok venuje pomerne novej právnej úprave postihu diváckeho násilia na Slovensku a vyberá najzaujímavejšie inštitúty v oblasti trestného práva, ktoré so sebou táto nová úprava priniesla.

Negatívny vplyv športových úrazov na spoločnosť

Článok sa zaoberá agresívnym správaním športovcov, ku ktorému dochádza počas športového zápasu a ponúka jednu z najznámejších typológii násilia na športovom poli. Zaoberá sa príčinami rozmachu športového násilia v súčasnosti. Na záver venuje pozornosť konkrétnym nepriaznivým dopadom násilného správania na športovcov, bežných divákov, či začínajúce talenty.

Kriminalistická balistika v súčasnosti I.

Tento článok sa zaoberá rozborom kriminalistickej balistiky v súčasnosti. Článok v krátkosti venuje pozornosť potrebe využitia kriminalistickej balistiky, objektom kriminalistickej balistiky, a taktiež svoju pozornosť venuje aj kriminalistickej balistike ako vede zaoberajúcej sa pohybom streli.

Úvahy o treste odňatia slobody na doživotie

Trest odňatia slobody na doživotie predstavuje najintenzívnejší zásah do práv a slobôd človeka vo väčšine právnych poriadkov. Názory na jeho prípustnosť a ústavnosť nie sú však ani v súčasnosti jednotné a preto je táto otázka stále aktuálna.

Otázky spojené s mravnostní trestnou činností – II. část

Sexuální chování je ve všech existujících a známých kulturách podřizováno určitým obecně uznávaným mravním a právním normám. Do určité míry tedy podléhá jisté sexuální restrikci tak, aby obtížně kontrolovaná a regulovaná sexuální činnost nepůsobila protispolečensky.

Otázky spojené s mravnostní trestnou činností – I. část

Sexuální chování je ve všech existujících a známých kulturách podřizováno určitým obecně uznávaným mravním a právním normám. Do určité míry tedy podléhá jisté sexuální restrikci tak, aby obtížně kontrolovaná a regulovaná sexuální činnost nepůsobila protispolečensky.

K otázce přičitatelnosti trestného činu právnické osobě

Následující článek se věnuje analýze institutu přičitatelnosti trestného činu jakožto jedné ze základních otázek trestní odpovědnosti právnických osob. Jeho obsahem je zejména pohled na současnou právní úpravu z hlediska možných budoucích aplikačních problémů a dopadů na život korporace.

1927: Trest smrti

Roku 1927 se narodil bývalý papež Benedikt XVI., Masaryk se stal potřetí československým prezidentem, byl uveden první zvukový film, Saudská Arábie získala nezávislost na Velké Británii a v Československu uvažoval profesor Albert Milota o účelnosti trestu smrti. V následující polemice o trestu smrti se můžete vydat na krátký exkurz do trestního práva první republiky a posoudit rozdílné náhledy na tuto problematiku.

Starší články