Články

Články v rubrice Trestní právo

SLEDOVANIE OSÔB A VECÍ V SLOVENSKOM TRESTNOM PRÁVE PROCESNOM

Úvod   Prvým spomedzi prostriedkov operatívno-pátracej činnosti, ktorý je upravený v Piatej hlave zákona č. 301/2005 Z. z., Trestného poriadku (ďalej len „Trestný poriadok“ alebo „TP“), je sledovanie osôb a vecí. Operatívno-pátracie prostriedky predstavujú súhrn opatrení policajných orgánov uskutočňovaných podľa Trestného poriadku a v súlade s ďalšími predpismi, ktorých účelom je predchádzanie, odhaľovanie a objasňovanie trestnej činnosti, ako aj pátranie po […]

Migračná kríza a možnosti prevencie trestných činov extrémizmu

Migračná kríza je jedným z najpálčivejších politických problémov súčasnosti. Podpísali sa pod ňu najmä vyše päť rokov trvajúca vojna v Sýrií, ale aj chudoba v niektorých krajinách tretieho sveta poznačených vojnou či nestabilnými pomermi. Pri riešení migračnej krízy Stredný východ nemôže byť považovaný za takpovediac tradičnú vojnovú zónu, pretože je to miesto na tomto svete, ktoré má bohaté kultúrne […]

Zavinenie pri pokuse trestného činu

  Úvod Trestný zákon postihuje, a to legitímne, aj také konania, ktoré nedospejú k „plnému“ naplneniu všetkých znakov predpokladaných tou – ktorou skutkovou podstatou dokonaného trestného činu. Dôvodom je ich závažnosť súvisiaca s výraznou pravdepodobnosťou bezprostredného dotknutia chránených hodnôt, ktoré neradno nechať nepovšimnuté. Skutok, pri ktorom páchateľ z rozmanitých príčin celý rozsah svojho zamýšľaného podujatia […]

Negatívny vplyv športových úrazov na spoločnosť

Článok sa zaoberá agresívnym správaním športovcov, ku ktorému dochádza počas športového zápasu a ponúka jednu z najznámejších typológii násilia na športovom poli. Zaoberá sa príčinami rozmachu športového násilia v súčasnosti. Na záver venuje pozornosť konkrétnym nepriaznivým dopadom násilného správania na športovcov, bežných divákov, či začínajúce talenty.

Kriminalistická balistika v súčasnosti I.

Tento článok sa zaoberá rozborom kriminalistickej balistiky v súčasnosti. Článok v krátkosti venuje pozornosť potrebe využitia kriminalistickej balistiky, objektom kriminalistickej balistiky, a taktiež svoju pozornosť venuje aj kriminalistickej balistike ako vede zaoberajúcej sa pohybom streli.

Úvahy o treste odňatia slobody na doživotie

Trest odňatia slobody na doživotie predstavuje najintenzívnejší zásah do práv a slobôd človeka vo väčšine právnych poriadkov. Názory na jeho prípustnosť a ústavnosť nie sú však ani v súčasnosti jednotné a preto je táto otázka stále aktuálna.

Otázky spojené s mravnostní trestnou činností – II. část

Sexuální chování je ve všech existujících a známých kulturách podřizováno určitým obecně uznávaným mravním a právním normám. Do určité míry tedy podléhá jisté sexuální restrikci tak, aby obtížně kontrolovaná a regulovaná sexuální činnost nepůsobila protispolečensky.

Otázky spojené s mravnostní trestnou činností – I. část

Sexuální chování je ve všech existujících a známých kulturách podřizováno určitým obecně uznávaným mravním a právním normám. Do určité míry tedy podléhá jisté sexuální restrikci tak, aby obtížně kontrolovaná a regulovaná sexuální činnost nepůsobila protispolečensky.

K otázce přičitatelnosti trestného činu právnické osobě

Následující článek se věnuje analýze institutu přičitatelnosti trestného činu jakožto jedné ze základních otázek trestní odpovědnosti právnických osob. Jeho obsahem je zejména pohled na současnou právní úpravu z hlediska možných budoucích aplikačních problémů a dopadů na život korporace.

1927: Trest smrti

Roku 1927 se narodil bývalý papež Benedikt XVI., Masaryk se stal potřetí československým prezidentem, byl uveden první zvukový film, Saudská Arábie získala nezávislost na Velké Británii a v Československu uvažoval profesor Albert Milota o účelnosti trestu smrti. V následující polemice o trestu smrti se můžete vydat na krátký exkurz do trestního práva první republiky a posoudit rozdílné náhledy na tuto problematiku.

Starší články